Komentarz przed rozpoczęciem liturgii:

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Mszą świętą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna Triduum Paschalne: Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Każda Eucharystia upamiętnia ostatnią wieczerzę. Wtedy zawsze stajemy w wieczerniku i to sam Jezus łamie dla nas chleb i podaje kielich. Jednakże zgromadzenie, które za chwile się rozpocznie wypływa szczególne z tajemnic tego wieczoru: ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Jezusowe przykazanie bratniej miłości. Znakiem, które szczególnie towarzyszy nam podczas tej liturgii jest puste tabernakulum. Od tego wydarzenia przed wiekami, Bóg karmi nas swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Łącząc się w tej modlitwie, przedstawmy Bogu nasze sprawy, pomyślmy o co chcemy się dziś modlić. Intencja powierzona w tej Eucharystii jest następująca:

 

  1. Za kapłanów posługujących w Parafii Długopole Dolne; o nowe powołania 

      kapłańskie zakonne i misyjne.

                             

 

Za chwilę rozpoczniemy Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wyciszmy nasze serca i łączymy się we wspólnym śpiewie pieśni ...  która wprowadza nas w te święte tajemnice.

 

Do Komunii św. duchowieństwa i wiernych na dziś i na dzień jutrzejszy należy podczas tej Mszy świętej konsekrować odpowiednią ilość chleba. Konsekruje się również hostię przeznaczoną do wystawienia w Grobie Pańskim.

 

 

----------   OBRZĘDY  WSTĘPNE    ----------

 

 

C: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

C: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

W: I z duchem twoim.

 

Akt pokuty

 

C: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

W: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem *myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych * i was,bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

C: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

W: Amen.

 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

 

Odmawia się Chwała na wysokości. W czasie śpiewania hymnu uderza się w dzwony; po zakończeniu hymnu dzwony milkną aż do Wigilii Paschalnej.

 

C: Chwała na wysokości Bogu, *

W: a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże,Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami.* Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

Kolekta

C: Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

 

Komentarz:

Zasiadamy przy Stole Słowa Bożego. Sam Bóg przeprowadza nas z niewoli grzechu do uczty, podczas której On sam, wyzwoliciel i zbawca usługuje wszystkim zebranym.

 

 

 

---------- LITURGIA  SŁOWA ----------

 

 

PIERWSZE  CZYTANIE

Przepisy o wieczerzy paschalnej                                                                              Wj 12, 1−8. 11−14

 

 

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

 

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:„Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób.Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami.Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

 

Oto słowo Boże.

 


PSALM RESPONSORYJNY                            Ps 116, 12−13. 15 i 16bc. 17−18

                                                             

Ref.: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

 

Czym się Panu odpłacę*

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia *

i wezwę imienia Pana.

 

Ref.: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

 

Cenna jest w oczach Pana *

śmierć Jego wyznawców.

Jestem twym sługą, synem Twojej służebnicy, *

Ty rozerwałeś moje kajdany.

 

 

Ref.: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

 

Tobie złożę ofiarę pochwalną *

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana *

przed całym Jego ludem.

 

 

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE                                                                                                                 1 Kor 11, 23−26          Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

Bracia:

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany,wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane.

Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.Oto słowo Boże.

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                              J 13, 34

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

Daję wam przykazanie nowe,

abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

 

 

EWANGELIA                                                                                 J 13, 1−15

Do końca ich umiłował

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? »Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał ». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr:

«Panie,nie tylko nogi moje,ale i ręce, i  głowę »                                            Powiedział do niego Jezus: « Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty.I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział:«Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

 

Oto słowo Pańskie.  

 

Homilia 

Nie odmawia się Wyznania wiary.

 

                                                                                                                                       Modlitwa powszechna

 

Przez Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana Nowego Przymierza,niech wzniesie się nasza ufna modlitwa do Boga, naszego Ojca. Prośmy Go pokornie.

 

1. Za Ojca Świętego Franciszka, za naszego Biskupa Marka, wszystkich biskupów,prezbiterów i diakonów, aby będąc wiernymi szafarzami Bożych

tajemnic, prowadzili powierzony sobie lud drogami zbawienia. Ciebie prosimy.

 

2. Za świat nękany dziś chorobą, cierpieniem, wojnami, nędzą i grzechem, aby Dobry Bóg okazał swoje miłosierdzie i ocalił go od zniszczenia. Ciebie prosimy.

 

3. Za wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego, aby szczerze i z gorliwością odpowiedzieli na Boże wezwanie. Ciebie prosimy.

 

4. Za dzieci poczęte , a nienarodzone o szczęśliwe przyjście na ten świat. O ochronę życia ludzkiego od  poczęcia , aż do naturalnej śmierci; powstrzymanie aborcji i eutanazji. Ciebie prosimy.

 

5. Za zmarłych, aby odkupieni przez Chrystusa, mogli dostąpić udziału w wiecznej Uczcie zbawionych. Ciebie prosimy.

 

6. Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przez czyny miłości na co dzień świadczyli wobec bliźnich,że jesteśmy uczniami Chrystusa. Ciebie prosimy.

 

Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie najpełniej ukazałeś nam swoją miłość i nie przestajesz troszczyć się o wszystkie swoje dzieci, przyjmij z upodobaniem nasze modlitwy i wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

 

 
----------                  LITURGIA  EUCHARYSTYCZNA                     ----------

                                                                                                  

 

C: Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

W: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 

Modlitwa nad darami

 

C: Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

 

Prefacja

C: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

C: W górę serca.

W: Wznosimy je do Pana.

C: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W: Godne to i sprawiedliwe.

 

C: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam, jako prawdziwy i wieczny Kapłan, * ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, * pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze * i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. * Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, * a Krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając:

W: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.